Η Εταιρεία

ΣΥΝΤΟΜΟ   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Β.) ιδρύθηκε στις 18 Ιουνίου 2004.

 

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών (ΕΕΒ) είναι μη κερδοσκοπική με σκοπό την προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Βιοϋλικών στη χώρα μας,  ενθαρρύνοντας την επιστημονική έρευνα και συνεργασία στον τομέα των Βιοϋλικών. Επίσης στόχος είναι η προώθηση των μελών της, ώστε να αναπτύξουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Εταιρείες, οι οποίες δρουν στο χώρο των Βιοϋλικών, αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες.

Τα ιδρυτικά της μέλη είναι από Σχολές Επιστημών Υγείας, Σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών με οποιαδήποτε ιδιότητα (κλινικού, ερευνητή, διδάσκοντος, κ.λπ.) και έχουν άμεση σχέση με τα ΒΙΟΫΛΙΚΑ και εφαρμογές αυτών.

Μέλη της ΕΕΒ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ανώτατων Ιδρυμάτων (Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών) καθώς και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Εμπορικών, Βιοτεχνικών ή Βιομηχανικών Επιχειρήσεων με ανάλογη δράση.

 

Οι σκοποί αυτοί θα επιτυγχάνονται με κάθε επιστημονικό μέσο και κυρίως:

·        Με ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σε συνέδρια και συνόδους της εταιρίας.

·        Με συνεργασία με άλλες επιστημονικές ελληνικές και ξένες εταιρείες, και με την ανταλλαγή πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ επιστημόνων διαφορετικής κατεύθυνσης, καθώς και με σειρές σεμιναρίων με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες.

·        Με τον προγραμματισμό και την υποστήριξη μελετών και ερευνών.

·        Με οργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων, Συνεδρίων, Έκδοση Επιστημονικών Εντύπων, Ιστοσελίδων και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκδήλωση προβολής των παραπάνω στόχων της εταιρίας.