Υποβολή Περίληψης / ABSTRACT Submission

ΕΕΒ -Πρότυπο Περίληψης (Word)  –  English Abstract Template (Word)

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης της εργασίας, αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στην εκδήλωση, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων, ανά εργασία.

ΦΟΡΜΑ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ (pdf) Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών, HSB – REGISTRATION_FORM- English (pdf)

Υποβολή Περίληψης 10ου Συνεδρίου ΕΕΒ / Abstract Submission for 10th HSB Congress

 

Επιβεβαίωση Ταυτότητας / ID verification

ΑΦΙΣΑ